Livid's blog

Playin' Hanafuda

Samurai Spirits Zankuro Musōken ~ Samurai Shodown 3 / [PS ver.] manual illustration (color) [Aes ver.] manual illustration (B&W) / Haohmaru X Kibagami Genjuro X Caffeine Nicotine / Eiji Shiroi / 1996.

SS3HaoGenShiroi